Retningslinjer for fagrådet i NYF

Formål
Fagrådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF). Fagrådet skal bidra til at NYF drives og utvikles som en aktiv og profesjonell forening med et høyt faglig nivå, som fremmer yrkeshygienen til beste for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte arbeidstaker.

Sentrale arbeidsoppgaver for fagrådet
1. Fagrådet skal bistå styret ved formulering av utviklingstendenser og endringer i rammevilkårene for yrkeshygienen.
2. Fagrådet skal bistå styret med faglig vurdering av konferanser, kurs og andre informasjonstiltak i regi av NYF både sentralt og lokalt.
3. Fagrådet skal ha det faglige ansvaret for "vårkonferansen" med valg av tema og foredragsholdere.
4. Fagrådet skal ha ansvar for at det gis høringsuttalelser til høringer som kommer til NYF.
5. Fagrådet skal utarbeide en årlig melding til styret i NYF.

Koordinering og ledelse av arbeidet
Styret utpeker et styremedlem, fortrinnsvis styrets nestleder, som leder for fagrådet. Styrets fagsekretær koordinerer og tilrettelegger det praktiske arbeidet for Fagrådet. Fagrådets leder er fagrådets kontaktperson overfor styret i NYF.

Fagrådets sammensetning
Fagrådets medlemmer skal være erfarne yrkeshygienikere og oppnevnes av styret i NYF for en funksjonstid på tre år med mulighet for forlengelse. Det bør være minimum seks medlemmer i Fagrådet. Det bør ikke skiftes ut mer enn to medlemmer innen ett kalendarår.

Styret i NYF skal tilstrebe en sammensetning av fagrådet slik at forsknings- og utdanningsinstitusjoner, myndigheter, rådgivningstjenester og produksjonsvirksomheter representeres.

Rapportering
Fagrådet rapporterer til styret i NYF. Årsmelding fra Fagrådet legges fram for årsmøtet i NYF. Årsmeldingen skal inneholde en oversikt over Fagrådets aktivitet og sentrale utviklingstendenser og eventuele endringer i rammevilkår for yrkeshygienen i Norge. 

Medlemmer i fagrådet

 

 

oscar 1

   

 

Oscar Espeland
SINTEF Molab as
Porsgrunn

Leder av Fagrådet

 

Raymond Olsen
Statens arbeidsmiljø-
institutt, Oslo

 

   
     
halvor erikstein   grykoller

Halvor Erikstein

SAFE, Stavanger

  Gry Koller
Arbeidstilsynet , Oslo

 

 

 

 

 

 

Ellen

 

Lise-Mette

Ellen Katrine Jensen
Equinor Stavanger

 

Lise-Mette Bekkengen
 Glåmdal HMS-tjeneste
Kongsvinger