NYS

 

Stiftelsen Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS) foretar sertifisering av yrkeshygienikere etter kriterier vedtatt av Norsk Yrkeshygienisk Forening.

Stiftelsens formål er å sikre yrkeshygienisk kompetanse ved å gjennomføre sertifisering av yrkeshygienikere. NYS forplikter seg til å gjennomføre sertifisering av yrkeshygienikere i henhold til anerkjente prinsipper for kvalitetssikring.


Leder i NYS:
Ann-Helen Olsen
Universitetssykehuset Nord-Norge
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
Tlf. 77627362
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Arkiv

 

Oslo 2007

Støy – Aldri Fred å Få
Vårkonferansen
Thon Hotel Opera
24. april 2007

Last ned detaljert
program her...

Stavanger 2006

Yrkeshygienisk kurshelg
Årskonferanse
Radisson SAS Atlantic Hotel
Radisson SAS Royal Hotel
28.10. - 1.11.

Presentasjoner fra
konferansen for nedlasting.


Bergen 2005

Seminar om
Elektromagnetisk stråling og muggsopp
Hotel Norge
6. og 7. april
Link til arkivet>>>


Oslo 2005

Vårkonferanse
Rainbow Hotell Opera
14. april

Oom varmt arbeid
Link til arkivet>>>

(041120)

Oslo 2004

Yrkeshygienisk kurshelg
Årskonferanse
Clarion Hotel Oslo Airport
30. oktober - 3. november

Presentasjoner fra
konferansen for nedlasting.

(040610)

Oslo 2004

Vårkonferanse
Royal Christiania Hotell Clarion
3. juni

Bruk av personlig verneutstyr i forbindelse
med kjemisk eksponering

Presentasjoner og bilder

(031130)

Sandefjord 2003

Yrkeshygienisk kurshelg
Årskonferanse

Rica Park Hotell
25. - 29. oktober

(030907)

Oslo 2003

Vårkonferanse
Hotell Opera
22. mai

(030907)

Bergen 2002

Grieghallen
10. - 14. juni

Fyldig program-oversikt og et
vell av bilder!

(001025)

Trondheim 2000

Yrkeshygienisk kurshelg
Årskonferanse
21. - 25. oktober

Konferansens hjemmeside

(981001)
aarskonf.gif (85888 bytes)

Stavanger 1998

Årskonferanse
28. - 30. september

Organisasjonen

NYFs fagsekretær og webmaster

eirik 

Eirik Stensvik
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Styret

 aslaug

oscar 1

tove2

Anne Christine

Morten

Nils A

Vivian

Leder i NYF
Aslaug Johanne Skogesal
Styreleder
Equinor
Stavanger

aDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oscar Espeland
Nestleder og leder av Fagrådet
SINTEF Molab as
Porsgrunn

Tove Liljan Gamst Bodin
Styremedlem
Synergi Helse 
Drammen

Anne Christine Børjesson
Styremedlem
Arsana
Bergen

Morten Lunde
Styremedlem
ConocoPhillips 
Stavanger

Nils Leversen

Varamedlem
Internasjonal SOS
Bergen

Vivian Sagvaag
Varamedlem
Petroleumstilsynet
Stavanger

Fagrådet

oscar 1

 

grykoller2 

 halvor erikstein

 Ellen

 Anne Christine  Hans tore120x163

Oscar Espeland
Nestleder og leder av Fagrådet
SINTEF Molab as
Porsgrunn

Raymond Olsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Oslo

Gry Koller 
Arbeidstilsynet
Oslo

Halvor Erikstein
SAFE

Stavanger

Ellen Katrine Jensen
Equinor
Stavanger 

Lise-Mette Bekkengen
Glåmdal HMS-tjeneste    Kongsvinger

Hans Thore Smedbold Proactima Stavanger

Andre

 

 Linda Aumo

Trond2

 Mette haraldsen

 

Kristin Bleie
Haukeland Sykehus Bergen
Valgkomite

 

 

 

Linda Aumo

Beerenberg Corp. AS

Bergen

Valgkomite

Trond M. Schei

ConocoPhillips Stavanger

Valgkomite

Mette Haraldsen
Forsvarsmateriell
Kolsås
NYF-representanter til styret i NYS

Svein-Hugo Ruud
Esso Norge AS
Tolvsrød
NYF-representanter til styret i NYS

 

Revisorer

Ester Sætvedt
Ritwa Andersen Utne

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)

(sist endret 21.11.2013)

§1 Foreningen er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Med ‘yrkeshygiene’ menes i denne sammenheng: «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til fore­byggende tiltak.»

§2 Foreningens formål er å bidra til faglig oppdatering og kompetanseutvikling, samt erfarings- og meningsutveksling hos medlemmene. Dette skal oppnås gjennom interne aktiviteter, kontakt og samarbeid med tilstøtende profesjoner og andre aktuelle aktører i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Foreningen skal videre styrke yrkeshygienens stilling og øke den generelle forståelsen for fagområdet, for derigjennom å bidra til et bedre arbeidsmiljø og en positiv samfunnsutvikling.

§3 Årsmøtet vedtar etiske retningslinjer for NYF. Medlemmene er forpliktet til å følge disse. Brudd på de etiske retningslinjene behandles av styret. Den det gjelder, har tre uker til å redegjøre for saken etter at styret har sendt varsel til vedkommende om forholdet. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre påtale/irettesettelse. Gjentatte eller grove brudd kan føre til eksklusjon fra NYF. Styrets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet.

§4 Følgende personer kan opptas som medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeids-område som nevnt i §1.

2. Personer som ikke tilfredsstiller pkt. 1 sine krav til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Pensjonister som har arbeidet med yrkeshygiene og studenter innenfor relevant fagområde kan søke pensjonist/studentmedlemskap. Dette medlemskapet har følgende betingelser:

 • Årskontingenten er halv pris av ordinær årskontingent
 • Pris på NYFs vårkonferanse og årskonferanse er halv pris av ordinær medlemspris
 • Student- og pensjonistmedlemmer har ikke stemmerett i foreningssaker
 • Betingelser for øvrig er som for ordinære medlemmer

Søknad om medlemskap sendes styret og avgjøres av dette.

§5 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Alle med­lemmer har møte- og stemmerett.

§6Den daglige ledelse utøves av et styre. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • l2 varamedlemmer

 

§7 Styret velges av årsmøtet.

§8 Styreperioden er 2 år. 2 henholdsvis 3 medlem­mer og 1 varamedlem velges hvert år, dog slik at ikke leder og nestleder er på valg samtidig. Alle valg foretas ved separat avstemming.

§9 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Funksjonstiden er 3 år med 1 medlem på valg hvert år. Valgkomiteen velger selv sin le­der. Valgkomiteen foretar innstilling til de valg av styremedlemmer og revisorer som skal foregå på årsmøtet.

§10 Årsmøtet velger 2 revisorer. Funksjonstiden er 2 år.

§11 Tidspunkt for ordinært årsmøte kunngjøres se­nest 2 måneder før avholdelse. Innkalling skal skje 2 uker før årsmøtet.

Innkallingen skal inneholde:

 • Dagsorden
 • Revisorbehandlet regnskap
 • Forslag

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 4 uker før møtet avhol­des.

§12 Årsmøtet behandler og tar stilling til kriterier for sertifisering av yrkeshygienikere (SYH). Det er også årsmøtet som avgjør om og eventuelt når kriteriene overlates til en uavhengig instans for å videreføre ordningen til en tredjepartssertifisering.

Årsmøtet velger to representanter til styret i Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering og en representant til ankeutvalget. Funksjonstid som følger av Norsk Yrkeshygienisk Sertifiserings vedtekter.

§13 Ved årsmøtet skal følgende saker behandles:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer for årsmøtet

Valg av sekretær for årsmøtet og 2 deltakere til å signere protokollen

Godkjenning av dagsorden

Styrets årsberetning

Regnskap

Ansvarsfrihet for styret

Fastsettelse av foreningens årskontingent

Innkomne forslag

Valg av: (se § 8, 9, 10 og 12)

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • Revisorer
 • Valgkomite
 • Styremedlemmer til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.
 • Medlem i ankeutvalget til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.

 

§14 Valg og avstemming på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst 2 medlemmer krever det. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning

§15 Vedtektene kan kun endres på ordinært årsmøte. Endringsforslag vedtas med 2/3 flertall av fremmøtestemmene.

§16 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/10 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfrist skal være 4 uker.

§17. Dersom 5 eller flere medlemmer fra samme region ønsker det, kan det dannes lokallag. Alle NYF-medlemmer i regionen er medlemsberettiget i lokallaget. Lokallaget skal ha et lokalstyre som velges på årlig, lokalt årsmøte. Lokallagets årsberetning og revidert regnskap skal oversendes styret senest 31. august.

 • Lokallaget kan ved behov søke styret om støtte til drift og enkelttiltak. Økonomisk forpliktende tiltak av faglig karakter i foreningens navn må på forhånd godkjennes av styret. Lokallaget kan søke styret om å beholde overskudd av slike lokale tiltak.

§18 Oppløsningen av foreningen kan bare skje etter vedtak på 2 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. I tillegg kreves uravstemning hvor minimum 2/3 av medlemsmassen avgir stemme og det oppnås 3/4 flertall for oppløsning.

Aktiva ved opphør tilfaller et fond for fremme av yrkeshygienen i Norge. Årsmøtet vedtar hvem som skal administrere fondet.

 

Information in English about Statutes of the Norwegian Occupational Hygiene Associationcan be found here.

English summary

Norwegian Occupational Hygiene Association

President
Aslaug Johanne  Skogesal

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Address:
Norwegian Occupational Hygiene Association
c/o Eirik Stensvik

Torsbakken 5

8012 Bodø

Norway

Telephone: +47 932 41 609

E-mail to the Secretariate of NYF by Eirik Stensvik
fagsekretar[at]nyf.no

Information in English about Criterias for Certification can be found here.