Vedtekter

Vedtekter for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)

(sist endret 21.11.2013)

 

§1 Foreningen er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Med ‘yrkeshygiene’ menes i denne sammenheng: «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til fore­byggende tiltak.»

§2 Foreningens formål er å bidra til faglig oppdatering og kompetanseutvikling, samt erfarings- og meningsutveksling hos medlemmene. Dette skal oppnås gjennom interne aktiviteter, kontakt og samarbeid med tilstøtende profesjoner og andre aktuelle aktører i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Foreningen skal videre styrke yrkeshygienens stilling og øke den generelle forståelsen for fagområdet, for derigjennom å bidra til et bedre arbeidsmiljø og en positiv samfunnsutvikling.

§3 Årsmøtet vedtar etiske retningslinjer for NYF. Medlemmene er forpliktet til å følge disse. Brudd på de etiske retningslinjene behandles av styret. Den det gjelder, har tre uker til å redegjøre for saken etter at styret har sendt varsel til vedkommende om forholdet. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre påtale/irettesettelse. Gjentatte eller grove brudd kan føre til eksklusjon fra NYF. Styrets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet.

§4 Følgende personer kan opptas som medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeids-område som nevnt i §1.

2. Personer som ikke tilfredsstiller pkt. 1 sine krav til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Pensjonister som har arbeidet med yrkeshygiene og studenter innenfor relevant fagområde kan søke pensjonist/studentmedlemskap. Dette medlemskapet har følgende betingelser:

 • Årskontingenten er halv pris av ordinær årskontingent
 • Pris på NYFs vårkonferanse og årskonferanse er halv pris av ordinær medlemspris
 • Student- og pensjonistmedlemmer har ikke stemmerett i foreningssaker
 • Betingelser for øvrig er som for ordinære medlemmer

Søknad om medlemskap sendes styret og avgjøres av dette.

§5 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Alle med­lemmer har møte- og stemmerett.

§6Den daglige ledelse utøves av et styre. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • l2 varamedlemmer

§7 Styret velges av årsmøtet.

§8 Styreperioden er 2 år. 2 henholdsvis 3 medlem­mer og 1 varamedlem velges hvert år, dog slik at ikke leder og nestleder er på valg samtidig. Alle valg foretas ved separat avstemming.

§9 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Funksjonstiden er 3 år med 1 medlem på valg hvert år. Valgkomiteen velger selv sin le­der. Valgkomiteen foretar innstilling til de valg av styremedlemmer og revisorer som skal foregå på årsmøtet.

§10 Årsmøtet velger 2 revisorer. Funksjonstiden er 2 år.

§11 Tidspunkt for ordinært årsmøte kunngjøres se­nest 2 måneder før avholdelse. Innkalling skal skje 2 uker før årsmøtet.

Innkallingen skal inneholde:

 • Dagsorden
 • Revisorbehandlet regnskap
 • Forslag

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 4 uker før møtet avhol­des.

§12 Årsmøtet behandler og tar stilling til kriterier for sertifisering av yrkeshygienikere (SYH). Det er også årsmøtet som avgjør om og eventuelt når kriteriene overlates til en uavhengig instans for å videreføre ordningen til en tredjepartssertifisering.

Årsmøtet velger to representanter til styret i Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering og en representant til ankeutvalget. Funksjonstid som følger av Norsk Yrkeshygienisk Sertifiserings vedtekter.

§13 Ved årsmøtet skal følgende saker behandles:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer for årsmøtet

Valg av sekretær for årsmøtet og 2 deltakere til å signere protokollen

Godkjenning av dagsorden

Styrets årsberetning

Regnskap

Ansvarsfrihet for styret

Fastsettelse av foreningens årskontingent

Innkomne forslag

Valg av: (se § 8, 9, 10 og 12)

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • Revisorer
 • Valgkomite
 • Styremedlemmer til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.
 • Medlem i ankeutvalget til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.

§14 Valg og avstemming på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst 2 medlemmer krever det. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning

§15 Vedtektene kan kun endres på ordinært årsmøte. Endringsforslag vedtas med 2/3 flertall av fremmøtestemmene.

§16 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/10 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfrist skal være 4 uker.

§17. Dersom 5 eller flere medlemmer fra samme region ønsker det, kan det dannes lokallag. Alle NYF-medlemmer i regionen er medlemsberettiget i lokallaget. Lokallaget skal ha et lokalstyre som velges på årlig, lokalt årsmøte. Lokallagets årsberetning og revidert regnskap skal oversendes styret senest 31. august.

 • Lokallaget kan ved behov søke styret om støtte til drift og enkelttiltak. Økonomisk forpliktende tiltak av faglig karakter i foreningens navn må på forhånd godkjennes av styret. Lokallaget kan søke styret om å beholde overskudd av slike lokale tiltak.

§18 Oppløsningen av foreningen kan bare skje etter vedtak på 2 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. I tillegg kreves uravstemning hvor minimum 2/3 av medlemsmassen avgir stemme og det oppnås 3/4 flertall for oppløsning.

Aktiva ved opphør tilfaller et fond for fremme av yrkeshygienen i Norge. Årsmøtet vedtar hvem som skal administrere fondet.

Information in English about Statutes of the Norwegian Occupational Hygiene Associationcan be found here.

Linker

Norske tilsynsetater og andre sentrale organisasjoner

Norske institutter og forskningsinstitusjoner

Utenlandske institusjoner

Utenlandske tilsynsetater

Tidsskriftsartikler/journaler

Kjemisk og toksikologisk informasjon

Yrkeshygieniske foreninger:

Læring

Utdanning og jobbmuligheter for yrkeshygienikere

Yrkeshygieniker er ingen beskyttet yrkestittel. De fleste som titulerer seg yrkeshygieniker har en naturvitenskapelig bachelor eller master (f.eks kjemiker, fysiker, cellebiolog, maskiningeniør e.l.) som er påbygget med kurs og/eller universitets/høyskolefag innen yrkeshygieniske fagområder.

Hvordan bli yrkeshygieniker

Pr. 2017 er det to universitetstilbud i Norge for utdannelse innen yrkeshygiene:

NTNU, Etter- og videreutdanningsprogram innen yrkeshygiene: Dette er å betrakte som en videreutdanning og NTNU tar primært inn studenter som enten jobber som yrkeshygienikere eller som har en naturvitenskapelig teknisk grunnutdanning. Mer info finner du her: https://www.ntnu.no/videre/yrkeshygiene

Universitetet i Bergen, Mastergrad med spesialisering innen yrkeshygiene: Dette tilbudet er knyttet til opptak til Masterprogram i helsefag, og søkere med bachelorgrad fra universitet eller høyskole med kjemi, biologi og/eller fysikk i fagkretsen er velkommen til å søke opptak. Mer info finner du her: http://www.uib.no/fg/arbmiljo/65496/mastergrad-i-helsevitenskap-spesialisering-innen-yrkeshygiene

For deg som ikke har en naturvitenskapelig teknisk bakgrunn, så anbefales det å ta kontakt med NTNU eller UiB for å få hjelp til å vurdere grunnutdanningen din og få råd om hvilke fag du evt. bør ta før du begynner på den yrkeshygieniske utdanningen.

Kontaktpersoner

NTNU: Kristin Svendsen (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf. 73 59 35 69)

UiB: Magne Bråtveit (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf. 55586073)
 

Læring

OH Learning logo transparent PNG

 

Jobbmuligheter som yrkesygieniker

Mulighetene for en yrkeshygieniker er utrolig mange, både i forhold til å arbeide i ulike bransjer og med ulike fagområder innen yrkeshygienen.

Yrkeshygienikerne finnes i en rekke ulike bransjer og virksomheter som f.eks. bedriftshelsetjenester, offshoreindustri, tungindustri, forskningsinstitusjoner, universiteter, kommuner, sykehus, konsulentfirma, tilsynsmyndigheter, forsikringsselskaper, forsvaret m.m.

Yrkeshygienikerne arbeider også veldig ulikt i forhold til å være alt fra HMS-rådgivere som har yrkeshygiene som sin spesialitet til å kun arbeide med spesifikke oppgaver som kjemikaliestyring, inneklima eller med strålevern.

Aktuelle kurs/konferanser

06.05.2019: Helsefarer ved nanomaterialer og beskyttelse av arbeidstakere. Les mer her

13.05.2019: Vårkonferansen 2019. Hud og Hudeksponeringer. Les mer her

20.05-24.05.2019: Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering. Les mer her

03.06-06.06.2019: Hvordan nano- og ultrafine og partikler kan påvirke menneskers helse og miljø. Les mer her

12.06-13.06.2019: EcoOnline inviterer til Sommerseminar 2019Les mer her

19.08-23.08.2019: Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Les mer her

24.09-26.09.2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture. Les mer her

26.10-30.10.2019: Årskonferansen 2019 med yrkeshygienisk kurshelg i Stavanger. Mer informasjon kommer

 


 

 

 

Internasjonalt arbeid

IOHA

 

International Occupational Hygiene Association (IOHA)

IOHA 2

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er som forening medlem av den Internationale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA). Medlemmer av NYF er kollektivt medlem av den internasjonale foreningen.

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er representert i styret av den internasjonale foreningen. Les mer om IOHA på IOHA.net .

 

IOHA Global Exposure Manager

IOHA sitt nyhetsbrev har fått ny utforming og navn "Global Exposure Manager". Første utgave av det nye nyhetsbrevet er nå ute.

 

IOHA-Newsletter-01

 Nyhetsbrevet inneholder bl.a.:

National Accreditation Recognition (NAR)

Medlemmes foreningene i IOHA har etablert en ordning med vurdering og gjensidig anerkjennelse av hverandres sertifiseringsordninger (NAR). NYF fikk fornyet sin akkreditering på IOHAs siste styremøte i Den Haag juni 2016.
 
 

I 2010 ble Occupatoional Hygiene Traning Association (OHTA) stiftet med støtte av IOHA for å fremme utdanning av yrkeshygiene i verden. Norsk Yrkeshygieniske Forening har støttet OHTA sitt arbeid ved å inngå en samarbeidsavtale med OHTA (Memorandum of Understanding - MoU).

En av OHTA sine moduler "W501 - Farlige kjemiske forbindelser" er blitt oversatt til norsk.

Alt kurs og opplæringmateriell fra OHTA er gratisk og kan leses og lastes ned fra OHTA sine hjemmesider www.ohlearning.com  

 

OHTA