• nyf01
 • nyf02
 • nyf03
 • nyf04
 • Vi Identifiserer og kartlegger kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Vi Igangsetter tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko
 • Følger norsk og internasjonalt regelverk og standarder
 • Foretar risikovurdering

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)

(sist endret 21.11.2013)

 

§1 Foreningen er et faglig forum for personer som arbeider med yrkeshygieniske problemstillinger. Med ‘yrkeshygiene’ menes i denne sammenheng: «Identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til fore­byggende tiltak.»

§2 Foreningens formål er å bidra til faglig oppdatering og kompetanseutvikling, samt erfarings- og meningsutveksling hos medlemmene. Dette skal oppnås gjennom interne aktiviteter, kontakt og samarbeid med tilstøtende profesjoner og andre aktuelle aktører i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Foreningen skal videre styrke yrkeshygienens stilling og øke den generelle forståelsen for fagområdet, for derigjennom å bidra til et bedre arbeidsmiljø og en positiv samfunnsutvikling.

§3 Årsmøtet vedtar etiske retningslinjer for NYF. Medlemmene er forpliktet til å følge disse. Brudd på de etiske retningslinjene behandles av styret. Den det gjelder, har tre uker til å redegjøre for saken etter at styret har sendt varsel til vedkommende om forholdet. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre påtale/irettesettelse. Gjentatte eller grove brudd kan føre til eksklusjon fra NYF. Styrets avgjørelse kan ankes inn for årsmøtet.

§4 Følgende personer kan opptas som medlemmer:

1. Personer med høyere utdanning fra universitet eller teknisk høyskole og som har et arbeids-område som nevnt i §1.

2. Personer som ikke tilfredsstiller pkt. 1 sine krav til basisutdanning, men som gjennom praksis og opplæring har tilegnet seg tilsvarende faglig kompetanse.

Pensjonister som har arbeidet med yrkeshygiene og studenter innenfor relevant fagområde kan søke pensjonist/studentmedlemskap. Dette medlemskapet har følgende betingelser:

 • Årskontingenten er halv pris av ordinær årskontingent
 • Pris på NYFs vårkonferanse og årskonferanse er halv pris av ordinær medlemspris
 • Student- og pensjonistmedlemmer har ikke stemmerett i foreningssaker
 • Betingelser for øvrig er som for ordinære medlemmer

Søknad om medlemskap sendes styret og avgjøres av dette.

§5 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Alle med­lemmer har møte- og stemmerett.

§6Den daglige ledelse utøves av et styre. Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • l2 varamedlemmer

§7 Styret velges av årsmøtet.

§8 Styreperioden er 2 år. 2 henholdsvis 3 medlem­mer og 1 varamedlem velges hvert år, dog slik at ikke leder og nestleder er på valg samtidig. Alle valg foretas ved separat avstemming.

§9 Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. Funksjonstiden er 3 år med 1 medlem på valg hvert år. Valgkomiteen velger selv sin le­der. Valgkomiteen foretar innstilling til de valg av styremedlemmer og revisorer som skal foregå på årsmøtet.

§10 Årsmøtet velger 2 revisorer. Funksjonstiden er 2 år.

§11 Tidspunkt for ordinært årsmøte kunngjøres se­nest 2 måneder før avholdelse. Innkalling skal skje 2 uker før årsmøtet.

Innkallingen skal inneholde:

 • Dagsorden
 • Revisorbehandlet regnskap
 • Forslag

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 4 uker før møtet avhol­des.

§12 Årsmøtet behandler og tar stilling til kriterier for sertifisering av yrkeshygienikere (SYH). Det er også årsmøtet som avgjør om og eventuelt når kriteriene overlates til en uavhengig instans for å videreføre ordningen til en tredjepartssertifisering.

Årsmøtet velger to representanter til styret i Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering og en representant til ankeutvalget. Funksjonstid som følger av Norsk Yrkeshygienisk Sertifiserings vedtekter.

§13 Ved årsmøtet skal følgende saker behandles:

Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer for årsmøtet

Valg av sekretær for årsmøtet og 2 deltakere til å signere protokollen

Godkjenning av dagsorden

Styrets årsberetning

Regnskap

Ansvarsfrihet for styret

Fastsettelse av foreningens årskontingent

Innkomne forslag

Valg av: (se § 8, 9, 10 og 12)

 • Leder
 • Nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • Revisorer
 • Valgkomite
 • Styremedlemmer til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.
 • Medlem i ankeutvalget til Stiftelsen for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering.

§14 Valg og avstemming på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst 2 medlemmer krever det. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning

§15 Vedtektene kan kun endres på ordinært årsmøte. Endringsforslag vedtas med 2/3 flertall av fremmøtestemmene.

§16 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/10 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfrist skal være 4 uker.

§17. Dersom 5 eller flere medlemmer fra samme region ønsker det, kan det dannes lokallag. Alle NYF-medlemmer i regionen er medlemsberettiget i lokallaget. Lokallaget skal ha et lokalstyre som velges på årlig, lokalt årsmøte. Lokallagets årsberetning og revidert regnskap skal oversendes styret senest 31. august.

 • Lokallaget kan ved behov søke styret om støtte til drift og enkelttiltak. Økonomisk forpliktende tiltak av faglig karakter i foreningens navn må på forhånd godkjennes av styret. Lokallaget kan søke styret om å beholde overskudd av slike lokale tiltak.

§18 Oppløsningen av foreningen kan bare skje etter vedtak på 2 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. I tillegg kreves uravstemning hvor minimum 2/3 av medlemsmassen avgir stemme og det oppnås 3/4 flertall for oppløsning.

Aktiva ved opphør tilfaller et fond for fremme av yrkeshygienen i Norge. Årsmøtet vedtar hvem som skal administrere fondet.

Information in English about Statutes of the Norwegian Occupational Hygiene Associationcan be found here.

Linker

Norske tilsynsetater og andre sentrale organisasjoner

Norske institutter og forskningsinstitusjoner

Utenlandske institusjoner

Utenlandske tilsynsetater

Tidsskriftsartikler/journaler

Kjemisk og toksikologisk informasjon

Yrkeshygieniske foreninger:

Læring

Aktuelle kurs/konferanser

06.05.2019: Helsefarer ved nanomaterialer og beskyttelse av arbeidstakere. Les mer her

13.05.2019: Vårkonferansen 2019. Hud og Hudeksponeringer. Les mer her

20.05-24.05.2019: Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering. Les mer her

03.06-06.06.2019: Hvordan nano- og ultrafine og partikler kan påvirke menneskers helse og miljø. Les mer her

12.06-13.06.2019: EcoOnline inviterer til Sommerseminar 2019Les mer her

19.08-23.08.2019: Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Les mer her

24.09-26.09.2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture. Les mer her

26.10-30.10.2019: Årskonferansen 2019 med yrkeshygienisk kurshelg i Stavanger. Mer informasjon kommer

 


 

 

 

Utdanning og jobbmuligheter for yrkeshygienikere

Yrkeshygieniker er ingen beskyttet yrkestittel. De fleste som titulerer seg yrkeshygieniker har en naturvitenskapelig bachelor eller master (f.eks kjemiker, fysiker, cellebiolog, maskiningeniør e.l.) som er påbygget med kurs og/eller universitets/høyskolefag innen yrkeshygieniske fagområder.

Hvordan bli yrkeshygieniker

Pr. 2017 er det to universitetstilbud i Norge for utdannelse innen yrkeshygiene:

NTNU, Etter- og videreutdanningsprogram innen yrkeshygiene: Dette er å betrakte som en videreutdanning og NTNU tar primært inn studenter som enten jobber som yrkeshygienikere eller som har en naturvitenskapelig teknisk grunnutdanning. Mer info finner du her: https://www.ntnu.no/videre/yrkeshygiene

Universitetet i Bergen, Mastergrad med spesialisering innen yrkeshygiene: Dette tilbudet er knyttet til opptak til Masterprogram i helsefag, og søkere med bachelorgrad fra universitet eller høyskole med kjemi, biologi og/eller fysikk i fagkretsen er velkommen til å søke opptak. Mer info finner du her: http://www.uib.no/fg/arbmiljo/65496/mastergrad-i-helsevitenskap-spesialisering-innen-yrkeshygiene

For deg som ikke har en naturvitenskapelig teknisk bakgrunn, så anbefales det å ta kontakt med NTNU eller UiB for å få hjelp til å vurdere grunnutdanningen din og få råd om hvilke fag du evt. bør ta før du begynner på den yrkeshygieniske utdanningen.

Kontaktpersoner

NTNU: Kristin Svendsen (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf. 73 59 35 69)

UiB: Magne Bråtveit (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., tlf. 55586073)
 

Læring

OH Learning logo transparent PNG

 

Jobbmuligheter som yrkesygieniker

Mulighetene for en yrkeshygieniker er utrolig mange, både i forhold til å arbeide i ulike bransjer og med ulike fagområder innen yrkeshygienen.

Yrkeshygienikerne finnes i en rekke ulike bransjer og virksomheter som f.eks. bedriftshelsetjenester, offshoreindustri, tungindustri, forskningsinstitusjoner, universiteter, kommuner, sykehus, konsulentfirma, tilsynsmyndigheter, forsikringsselskaper, forsvaret m.m.

Yrkeshygienikerne arbeider også veldig ulikt i forhold til å være alt fra HMS-rådgivere som har yrkeshygiene som sin spesialitet til å kun arbeide med spesifikke oppgaver som kjemikaliestyring, inneklima eller med strålevern.

Internasjonalt arbeid

IOHA

 

International Occupational Hygiene Association (IOHA)

IOHA 2

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er som forening medlem av den Internationale Yrkeshygiene Foreningen (IOHA). Medlemmer av NYF er kollektivt medlem av den internasjonale foreningen.

Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF) er representert i styret av den internasjonale foreningen. Les mer om IOHA på IOHA.net .

 

IOHA Global Exposure Manager

IOHA sitt nyhetsbrev har fått ny utforming og navn "Global Exposure Manager". Første utgave av det nye nyhetsbrevet er nå ute.

 

IOHA-Newsletter-01

 Nyhetsbrevet inneholder bl.a.:

National Accreditation Recognition (NAR)

Medlemmes foreningene i IOHA har etablert en ordning med vurdering og gjensidig anerkjennelse av hverandres sertifiseringsordninger (NAR). NYF fikk fornyet sin akkreditering på IOHAs siste styremøte i Den Haag juni 2016.
 
 

I 2010 ble Occupatoional Hygiene Traning Association (OHTA) stiftet med støtte av IOHA for å fremme utdanning av yrkeshygiene i verden. Norsk Yrkeshygieniske Forening har støttet OHTA sitt arbeid ved å inngå en samarbeidsavtale med OHTA (Memorandum of Understanding - MoU).

En av OHTA sine moduler "W501 - Farlige kjemiske forbindelser" er blitt oversatt til norsk.

Alt kurs og opplæringmateriell fra OHTA er gratisk og kan leses og lastes ned fra OHTA sine hjemmesider www.ohlearning.com  

 

OHTA

Nyhetsarkiv

Årets Yrkeshygieniker 2018: Eva Kramvik
Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2018 valgt Eva Kramvik.

Hun har arbeidet 40 år hos Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), alltids med sterkt fokus på kvalitet og arbeidsmiljø for seg sjøl og sine kollegaer.

Årets yrkeshygieniker ble etter mange år frikjøpt i halv stilling for å jobbe i flere miljøgrupper på arbeidsplassen sin. Dette arbeidet resulterte i både en kokebok om hvordan HMS arbeidet skal drives basert på opparbeidet erfaring, samt at hun fikk arbeidsgivers HMS pris for dette arbeidet. 

Eva hatt vært på mange turneer med kollegaer og måleutstyr i bagasjen for å lære andre yrkeshygienikere rundt omkring i distriktene om muligheter man har for gjennomføring av eksponeringsmålinger.

Hun har undervist distriktets BHT ansatte og yrkeshygienikere. Gjennom grundig opplæring og tett oppfølging har hun gjennom over 20 år sørget for et godt yrkeshygienisk arbeid, det være seg på fødestuer, i gruver eller i fiskebedrifter.

Årets yrkeshygieniker har et godt øye for det forebyggende perspektivet, og engasjerer seg mer enn gjerne i byggeprosesser.

Eva har innhentet og formidlet kunnskap ved deltakelse i internasjonale konferanser som BOHS og IOHA. Arbeidet med masketetthetstesting og bruk av lystgass har hun også brakt ut gjennom innlegg på konferanser i våre naboland Finland og Russland.

Årets yrkeshygieniker har et utrettelige pågangsmot og hennes optimisme smitter, både på kollegaer på UNN og bedriftene hun samarbeider med.

Vi gratulerer Eva Kramvik med utnevnelsen.


Årets Yrkeshygieniker 2017Åse Dalseth Austigard

Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2017 valgt Åse Dalseth Austigard. 

Åse er et kjent ansikt i fagmiljøet. Hun er kjent for sin kunnskap og vilje til å dele kunnskapen med andre. Årets Yrkeshygieniker brukes som kursholder i interne rekker, i utdanningssammenheng og også utenfor den yrkeshygieniske fagkretsen.

Denne personen fikk sin utdannelse ved NTH hvor polymerkjemi i kombinasjon med yrkeshygiene ble valget.

Mye kan sies om Årets Yrkeshygieniker

 • Arbeidet i flere fellesordninger for BHT
 • Arbeidet i egenordning i mange år
 • Sertifisert yrkeshygieniker
 • Sensor i forbindelse med sertifisering av nye yrkeshygienikere
 • Er ofte på fotballkamper
 • Synger i kor
 • Vært med å arrangere årskonferanser
 • Underviser på NTNU
 • Har sittet i styret i NYF
 • Har vært ansatt som Fagsekretær i NYF
 • Interessert i andres møkk og det det kan gi for arbeidsmiljøutfordringer
 • Holder nå på å ta en doktorgrad
 • Er kul og kommunal

Vi gratulerer Åse Dalseth Austigard med utnevnelsen.


Årets Yrkeshygieniker 2016
: Randi Hag

Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2016 valgt Randi Hag. Hun har lang fartstid som yrkeshygieniker, med allsidig erfaring. Ble utdannet kjemiingeniør først, for så å bli sivilingeniør i organisk kjemi, og er en sertifisert yrkeshygieniker.

Årets Yrkeshygieniker har arbeidet i Arbeidstilsynet, vært nestleder og ansvarlig for analyser av organiske forbindelser ved Landsdelslaboratoriet i Bergen, ansatt ved bedriftshelsetjenester. Arbeidet i NUTEC, utleid til ulike oljeselskaper. Etter dette ble det jobbing med inneklima og narkosegasser i en fylkeskommune.

I det siste har hun arbeidet med pasientutredninger ved en yrkesmedisinsk avdeling. Her har hun blant annet gjort en grundig jobb i å etablere tester for å påvise hudallergi.

Mye kan sies om Årets Yrkeshygieniker, men for å vise noe av det personen har promotert, kan det nevnes at det er en uredd person, som ikke redd for å ta kontakt med media eller andre for å fremme en sak som er viktig. Sist illustrert ved at det ble observert et innslag på NRK der det var feil bruk av verneutstyr. Det ble tatt kontakt og dermed ble det intervju på NRK og innslag i flere aviser.

Randi Hag er utholdende og grundig. Er det et regelverk eller en problemstilling som ikke forstås, så stilles det spørsmål til den som kan gi et godt svar, om en så må gå høyt i hierarkiet for å finne svar.  Er saken viktig så gir hun seg ikke før det er gitt et godt svar.

Årets Yrkeshygieniker har hatt en lang tjeneste innen yrkeshygiene, helt siden starten av 1980-tallet, og tatt vare på masse gammel dokumentasjon. Hun har visstnok et dobbelt kontor der det ene er fylt til randen med eldre rapporter og datablader.

Personen er engasjert i frivillig arbeid, og har blant annet i mange år arbeidet som frivillig under Festspillene i Bergen.

Viktigst for personen er: 
Alltid forebygging og arbeidstakerne i sentrum.

Vi gratulerer Randi Hag med utnevnelsen.

 

(09112015) Årets Yrkeshygieniker 2015: Arne Haugan

Styret har som Årets Yrkeshygieniker 2015 valgt Arne Haugan. Han har vært aktiv i miljøet i mange år. I tillegg til å være faglig dyktig, er denne personen sosial med masse godt humør og har alltid en god historie på lager.

Arne Haugan har mye erfaring fra ulike bransjer og ulike fagområder.

All denne faglige kompetansen og erfaringen gjør at personen brukes mye til å være med å sette standarder; både tekniske standarder til arbeidsmiljøet og å utarbeide beste praksisdokumenter knyttet til kravene. Blir til og med regnet som opphavsperson til metoder. Ryktene sier at personen er god på å bruke sin kunnskap til å tenke praktisk og fornuftig når det gjelder håndheving av tekniske krav.

Personen brukes mye til kursholder, både for yrkeshygienikere og for andre miljøer, over hele verden. Har også bidratt til at noen har valgt å bli Yrkeshygienikere. Er en stor inspirasjonskilde og en god mentor for yrkeshygienikere med lite eller ingen yrkeshygienisk erfaring.

Arne Haugan har sin erfaring fra arbeid innenfor kommune, for konsulentbransjen og har i de siste 10 årene arbeidet innen oljebransjen.

Årets Yrkeshygienikern har sittet 8 år i styret i NYF og har de siste 13 årene passet på at NYF sin økonomi er korrekt. Det siste året har personen også ledet arbeidet med oppdatering av NORSOK S-002 og ISO TC67/SC8/WG Arctic operations -Working environment som begge er på høring nå.

Vi gratulerer Arne Haugan med utnevnelsen.

 

(30102014) Årets Yrkeshygieniker 2014: Petter Flo

Styret har i år valgt å gi prisen Årets Yrkeshygieniker til en yrkeshygieniker som har satt spor etter seg i media, både aviser og på TV. Det har vært spennende å ha fulgt med på det intense arbeidet som Petter har utført.

Han er utdannet kjemiker og cand.scient fra Bergen Ingeniørhøgskole (1985) og Kjemisk Institutt ved UIB (1993).

Årets Yrkeshygieniker har lang erfaring fra kjemisk analyse, prøvetaking, metodeutvikling og kvalitetssikring i privat og offentlig laboratorievirksomhet. Han har vært med på å bygge opp Alex Stewart Environmental Services AS i Odda og har vært ansvarlig for service delen ved verdens største leverandør av spesialkjemikalie; Clariant Oil services i Bergen.

Årets prisvinner begynte i Arbeidstilsynet første mai i 2007 som inspektør og er nå senior ingeniør og yrkeshygieniker. Han er en sterk bidragsyter i kjemisk nettverk og ved kursing av inspektører.

 
Petter har vært med på å avdekke og påpeke en samfunnsutvikling som medførte stadig verre HMS-forhold i det offentlige Norge.

Han har vært villig til å ta i bruk upopulære og kraftige virkemidler for å bevisstgjøre myndighetspersoner om deres ansvar.

Årets prisvinner er sterkt medskyldig i at politikere landet rundt er blitt klar over etterslepet de har på vedlikehold på bygningsmassen.

Mange steder er det nå planlagt og satt i gang omfattende opprusting av skolebygg for å sikre fullt forsvarlig inneklima for elever og skoleansatte.


Styret i NYF har gleden av å gi prisen Årets Yrkeshygieniker 2014 til Petter Flo.


Vi gratulerer Petter Flo med utnevnelsen.

 

 

(29102013) Årets Yrkeshygieniker 2013: Siri Merethe Hetland

 Siri Merete Hetland har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2013.

Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Siri er:

«Hun er rasende dyktig, svært effektiv og tydelig i både hva hun kan og hva hun mener. Hun har et stort spekter innen fagområdet vårt hvor hun briljerer; hun er en av de beste som utøvende yrkeshygieniker, som foreleser og ikke minst er hun et vandrende leksikon hva analyser angår».

 

Siri har utdannelse i analytisk kjemi fra universitetet i Oslo og har gjennom forsknings og utviklingsarbeid innen for kjemisk arbeidsmiljø, utarbeidelse av prøvetakingsstrategier for arbeidstilsynet (450), prøvetaking og veiledninger, satt sitt tydelige bumerke på mye innenfor yrkeshygiene i Norge.

 

Hun har også vært en viktig støtte for NYF, kolleger og andre innen yrkeshygieneområdet.

 

Videre skriver styret:

 «Hun er en person man alltid kan spørre og få hjelp hos når en er usikker på faglige spørsmål. Gjennom dette har hun gjennom mange år veiledet og løftet ferske yrkeshygienikere og bidratt til å heve kompetansen i hele fagmiljøet vårt».

 Vi gratulerer Siri med utnevnelsen.

 

Arbete och Hälsa :

Arbete och Hälsa legges nå ut gratis for nedlastning på Gøtebord Universites hjemmeside. Tidsskriftet kan lastes ned her.


(10112010) NYFs Kurshelg og Årskonferanse 2010

Programmet fra årskonferansen 2010 kan lastes ned her. Deltakere som ønsker tilsendt foredrag bes ta kontakt med fagsekretær på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

(29012010) NYFs Vårkonferanse 2010

NYFs vårkonferanse arrangeres på Thon Hotel Opera 3. mai. Program ligger her.

(23092009) Årets Yrkeshygieniker 2009: Trond Magne Schei

Trond Schei har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2009. Styrets begrunnelse er at Trond har gjort en enestående innsats for å få NYFs sertifiseringsordning internasjonalt

godkjent av IOHA. Dette har vært en omfattende prosess som Trond har lagt mye tid og energi i å få fullført. 8. oktober 2009 kom det endelige svaret fra IOHAs president Danilo Cottica om at NAR har godkjent sertifiseringsordningen. Dette er virkelig et kvalitetsstempel for NYF og våre sertifiserte yrkeshygienikere. Det er bare åtte land som har fått sine sertifiseringsordninger godkjent før oss.

Trond har også hatt en rekke verv i NYF og gjort en viktig innsats for foreningen i mange år, han var blant annet leder fra 2005-2007.

Vi gratulerer Trond med utnevnelsen.

(15052009) NYFs Årskonferanse og kurshelg 2009

NYFs årskonferanse 2009 vil bli holdt 19.-23. sept. på Hotell Caledonien i Kristiansand. Program ligger her.

(01052009) NYFs Vårkonferanse 2009

NYFs vårkonferanse arrangeres på Thon Hotel Opera 11. mai. Program ligger her.

(10112008) Årets Yrkeshygieniker 2008: Syvert Thorud

Syvert Thorud har blitt kåret til Årets Yrkeshygieniker 2008. Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Syvert har ytt en enestående service og vært til stor faglig støtte for andre yrkeshygienikere via sitt arbeid på organisk gruppe på STAMI. Syvert tar seg alltid tid til å hjelpe, og prioriterer å bruke tid på de henvendelsene som han får fra yrkeshygienikere rundt om i Norge. Der han selv ikke kan svare, bruker han til og med tid på å undersøke problemstillingen og finne svar andre steder. De timene Syvert har brukt i telefonen med å veilede yrkeshygienikere er ikke få. Dette er arbeid som er lite synlig, og som neppe gir så stor karrieremessig gevinst som andre oppgaver, men det er arbeid som betyr mye for oss yrkeshygienikere. En yrkeshygieniker kan komme borti en rekke ulike problemstillinger og det er umulig å kunne alt, så det å ha slike ressurspersoner som Syvert er viktig. Han sier aldri nei og er alltid velvillig til å svare på spørsmål og gi sin dybdekunnskap videre.

Vi gratulerer Syvert med utnevnelsen.

(21012008) NYFs Årskonferanse og kurshelg 2008

NYFs årskonferanse 2008 vil bli holdt 1-5. nov. på Grand Hotel Terminus i Bergen. Program vil bli lagt ut her.

(01122007 ) NYFs Vårkonferanse - 08

Vårkonferansen 2008 ble arrangert den 22. april på Hotell Opera i Oslo. Tema var fra "Fra risikovurdering til handling". Programmet finner du her.

(01112007) Fagsekretær

Kjetil Jacobsen virker fra 1.nov i fagsekretær stillingen, torsdager og fredager fra OHS i Stavanger,

fram til Anna er tilbake.

(02112007) Årets Yrkeshygieniker 2007: Oddbjørg Viko

Oddbjørg Viko er årets yrkeshygieniker 2007! Primært for arbeidet i Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering(NYS).

(02112007) Ny håndbok!
Risikovurdering av mekaniske vibrasjoner-, Hånd- og armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner
Risikovurdering er et krav i henhold til forskriften "Vern mot mekaniske vibrasjoner", og håndboken " Risikovurdering av mekaniske vibrasjoner, Hånd- og armvibrasjoner og helkroppsvibrasjoner", er skrevet som et forhåpentligvis nyttig innspill i dette
arbeidet.

Boken er skrevet av Ulf Skogen (Sertifisert yrkeshygieniker / Eurotox reg. toksikolog, Bedriftshelsen as). Fysioterapeut Solrun Holien ved HMS Mosjøen AS har skrevet vedlegg 5 i
håndboken; målerapport helkroppsvibrasjoner. Håndboken er laget med støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond.

Håndboken kan nå lastes ned fra Nyfs sider:
Word-dokument
pdf-fil

(19032007) Årets yrkeshygieniker 2006: Hans Thore Smedbold

Hans Thore ble utnevnt til Årets Yrkeshygieniker 2006.
Styrets begrunnelse for utnevnelsen er at Hans Thore har gjort en unik innsats for NYF, både via en rekke verv og som engasjert bidragsyter i en rekke sammenhenger. Hans Thore er lidenskapelig opptatt av faget vårt og har vært en foregangsfigur for både nytenkning og det å ivareta den yrkeshygieniske historien. Vi gratulerer Hans Thore med utnevnelsen.

(25042007) Nettsidene til Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering er oppdaterte!

 • Du finner oppdatert informasjon om NYS her
 • Dokumentoversikten til sertifisering med linker til nedlasting finner du her.

(19032007) Vikar for fagsekretæren
Fra midten av februar fikk NYF ny fagsekretær som skal vikariere for Anna Nordhammer mens hun er i svangerskapspermisjon. Hun heter Kirsten Selnæs og er 30 år. Kirsten bor i Trondheim, er gift og har to små gutter.

Kirsten er utdannet sivilingeniør i Biofysikk og medisinsk teknologi fra NTNU og har yrkeserfaring som medisinsk fysiker. Hun jobbet 2 år på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) etter endt utdanning, og har etter det vært hjemmeværende med barn før hun nå begynner å jobbe for oss i NYF.

(19032007) Fra tidsskriftshylla
Forsker Erik Bye ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har laget en samleside på internet med korte omtaler av aktuelle tidsskriftsartikler innen området arbeid og helse, med spesiell vekt på yrkeshygiene. Nettsiden gir oversikt over artikler tidligere publisert i tidsskriftet Yrkeshygienikeren.

(14122006) Årskonferansen 2006 i Stavanger

Tidligere nyheter  

Epostlisten

NYFs epostliste for medlemmer

Denne ble lagt ned 1 mai 2014.

 

Yrkeshygienisk programvare

IHSTAT

IHSTAT is a excel worksheet that enables statistical analyses of occupational hygiene measurement data and compliance testing (with occupational exposure limits). IHSTAT was developed by AIHA (American Industrial Hygiene Association).

 1. Determines whether samples are normally distributed or log normally distributed.
  Where:
  • Normal distribution – data that clusters around a mean/average
  • Log Normal distribution – the logarithm of data is normally distributed
 2. Determines percentage of samples that exceed the occupational exposure limit

Download IHSTAT HERE: (IHSTAT (555))

Norsk Yrkeshygienisk Forening

En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen:

 • å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko
 • norsk og internasjonalt regelverk og standarder
 • risikovurdering
 • systematisk HMS-arbeid

Brosjyre

utsnitt brosjyre